TÜKETİCİLER TARAFINDAN SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI
 
 

1.  TÜKETİCİ NEDİR?
 
        Ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişiye denir.
 
2.  TÜKETİCİ İŞLEMİ NEDİR?
 
        Mal veya hizmet piyasalarında kamu tüzel kişileri de dâhil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla hareket eden  veya onun adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiler ile tüketiciler arasında kurulan, eser, taşıma, simsarlık, sigorta, vekâlet, bankacılık ve benzeri sözleşmeler de dâhil olmak üzere her türlü sözleşme ve hukuki işlemi,
 
3.  AYIPLI MAL NEDİR?
 
   (1) Ayıplı mal, tüketiciye teslimi anında, taraflarca kararlaştırılmış olan örnek ya da modele uygun olmaması ya da  objektif olarak sahip olması gereken özellikleri taşımaması nedeniyle sözleşmeye aykırı olan maldır.
   (2) Ambalajında, etiketinde, tanıtma ve kullanma kılavuzunda, internet portalında ya da reklam ve ilanlarında yer alan  özelliklerinden bir veya birden fazlasını taşımayan; satıcı tarafından bildirilen veya teknik düzenlemesinde tespit  edilen niteliğe aykırı olan; muadili olan malların kullanım amacını karşılamayan, tüketicinin makul olarak beklediği faydaları azaltan veya ortadan kaldıran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler içeren mallar da ayıplı olarak kabul  edilir.
   (3)Sözleşmeye konu olan malın, sözleşmede kararlaştırılan süre içinde teslim edilmemesi veya montajının satıcı tarafından veya onun sorumluluğu altında gerçekleştirildiği durumlarda gereği gibi monte edilmemesi sözleşmeye aykırı ifa olarak değerlendirilir. Malın montajının tüketici tarafından yapılmasının öngörüldüğü hâllerde, montaj talimatındaki yanlışlık veya eksiklik nedeniyle montaj hatalı yapılmışsa, sözleşmeye aykırı ifa söz konusu olur.
 
4.  BAŞVURU İÇİN NELER GETİRMEM GEREKİR?
   
DOSYA MASRAFI (Bankalardan çekilen kredilerden kesilen   dosya Masrafı)   
 
        1 - Başvuru Dilekçesi 2 Adet 
        2 - Bankadan alınan dosya masrafları, yeniden yapılandırma, ipotek tesisi/fek vb. kesintisini gösteren dekont 2 Adet 
        3 - Nüfus Cüzdan Fotokopisi 
        4 - Her başvuru için 1 Adet Tam Kapak Pembe Karton Dosya
 
Dilekçe örneği için tıklayınız.
Başvuru videosu için tıklayınız.
 
KREDİ KARTI YILLIK   AİDATI (Bankalarca verilen kredi kartlarından kesilen yıllık aidatlar)
 
        1 - Başvuru   Dilekçesi 2 Adet 
        2 - Bankadan alınan Kredi kartı yıllık aidat kesintisini gösterir belge 
        3 - Nüfus Cüzdan Fotokopisi
        4 - Her başvuru için 1 Adet Tam Kapak Pembe Karton Dosya
 
Kredi Kartı Yıllık Aidatı dilekçe örneği için tıklayınız.
 
ÜRÜN VE HİZMET ALIMLARI
 
        1 - Başvuru Dilekçesi 2 Adet
        2 - Ürün/Hizmet alımlarının yapıldığına dair  fatura, fiş, servis fişi, tüketicide bulunan diğer  belgeler. 2 Suret
        (Çıkan kararın uygulanması esnasında belgenin aslı  tüketiciye lazım  olacağından kendin de kalmalı)
        3 - Nüfus Cüzdan Fotokopisi 
        4 - Her başvuru için 1 Adet Tam Kapak Pembe Karton Dosya ,
 
Ürün ve Hizmet Alımları dilekçe örneği için tıklayınız.
 
NOT: Kredi Kart aidatları için İlçe Tüketici Hakem Heyetlerince verilen kararlar bazı bankaların itirazı sonucunda bazı Tüketici Mahkemelerince bozulduğu ve tüketicinin avukatlık ücretine hükmedildiği hususu göz önüne alınmalıdır.
 
5.  HERHANGİ BİR TÜKETİCİ HAKEM HEYETİNE BAŞVURUDA BULUNABİLİR MİYİM? 
        
        Başvurular, tüketicinin ikametinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici hakem heyetine yapılabilir.

6.  DİLEKÇE ÖRNEKLERİNİZ VAR MI? , NEREDEN TEMİN EDEBİLİRİM?
 
        Dilekçe örneklerimizi www.eceabat.gov.tr den tüketici hakem heyeti bölümünden veya Eceabat Kaymakamlığı Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığının Danışma biriminden temin edebilirsiniz.

7.YAZDIĞIM VE İMZALADIĞIM DİLEKÇEYİ BENİM ADIMA BAŞKA BİRİ KAYMAKAMLIĞINIZA GELEREK BAŞVURUDA BULUNABİLİR Mİ?
 
        Kişinin 1.derece yakınları (anne-baba-eş-kardeş-çocuklar) müracaat edebilir.
 
8.KAÇ LİRAYA KADAR İLÇE TÜKETİCİ HAKEM HEYETİNE BAŞVURABİLİRİM?
   
  01.01.2018 TARİHİ İTİBARİYLE ;

  (-4.570,00.-TL)’ye kadar ikamet ettiğiniz İlçe Kaymakamlığındaki  Tüketici Hakem Heyetine,
 
  (-4.570,00 TL - 6.860,00 TL) arası İl Hakem Heyetlerine başvuruda bulunabilirsiniz.
 
  (-6.860,00 TL) ve üzeri Tüketici Mahkemelerine, 
  
   ADRESLERİ ;

   İlçe Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığı ; Kemalpaşa Mah. Cumhuriyet Cad. No:72  Eceabat Kaymakamlığı Hizmet Binası
 
   İl Hakem Heyeti Başkanlığı                  ;  Ticaret İl Müdürlüğü Kemalpaşa Mah. Yalı Cad. Vakıf İşhanı No:16 Kat:1 Merkez / Çanakkale
   
   Tüketici Mahkemeleri                           ; Adliye Sarayı içi Merkez / Çanakkale

9.  BANKALARDAN TİCARİ AMAÇLI (ÇİFTÇİ,TARIM KREDİ VE ESNAF KEFALET KOOPERATİFLERİ DAHİL)OLARAK ALINMIŞ KREDİLERDEN KESİLEN MASRAFLAR İÇİN BAŞVURUDA BULUNABİLİR MİYİM?

        Tüketici işlemi olmadığı için başvuruda bulunamazsınız.Yanlışlıkla başvuran vatandaşlar Tüketici mahkemelerince verilen karar neticesinde, talep ettiği miktar kadar Avukatlık ücreti ödemek zorunda kalmışlardır.
 
10.  HESAP İŞLETİM ÜCRETİ İÇİN BAŞVURUDA BULUNABİLİR MİYİM?
 
        Hesap İşletim Ücreti, Yargıtay 13. Hukuk Dairesinin Esas No:2014/6738, Karar No: 2014/6675  sayılı kararı doğrultusunda Tüketici Aleyhine sonuçlandığından, başvurulmaması gerekir.

11.  TÜKETİCİYE, VEKALETEN AVUKAT OLARAK BAŞVURMAK İSTEDİĞİMDE, BAŞVURU DOSYAMI NASIL TEKAMÜL ETTİREBİLİRİM?
 
        Tüketicinin MERNİS kayıtlarına göre Eceabat İlçesinde oturması, veya hizmetin Eceabat İlçesinden alınmış olması  kanuni olarak şarttır.İki Adet Dilekçe, İki adet belge (Dekont,Fatura vb.)bir adet vekaletname(Baro pulu yapıştırılmış olarak) 1 adet tam kapaklı karton dosya ile başvuru dosyası hazır hale getirilir.

        İtirazın iptalleri başvurusunda, icra müdürlüklerince işleme tabi tutulmuş evrakların da dosyada bulunması gerekir.
 
        NOT: Avukat başvurularında aynı gün 10 adet başvuru dosyasından fazlası kabul edilmemektedir.

12. 3 EKİM 2014 TARİHİNDEN SONRA ÇEKİLEN KREDİLERDEN KESİLEN DOSYA MASRAFI VEYA KREDİ KARTI AİDATI BEDELİNİN İADESİ İÇİN BAŞVURUDA BULUNABİLİR MİYİM?
 
        Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca düzenlenen ve 3 Ekim 2014  tarih ve  29138 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren FİNANSAL TÜKETİCİLERDEN ALINACAK ÜCRETLERE İLİŞKİN USÛL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK gereğince, 3 Ekim 2014 tarihinden sonra banka işlem ve hizmetleri için bankalarca tüketicilerden yapılacak olan kesintiler belirlendiğinden, bu konuyla ilgili başvuru yapmamanızı öneririz. 3 Ekim 2014 tarihinden sonra bankalarca kesilen paralarla ilgili sorun ve şikayetlerinizi, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) bünyesindeki  Hakem Heyetine yapabilirsiniz.

        Ancak; 3 Ekim 2014 tarihinden sonra çekilen krediden kesilen (sigorta hariç) paranın, çekilen kredinin 0,005 (bindebeş)’in den fazla olması durumunda, Tüketici Hakem Heyetlerine başvuruda bulunabilirsiniz.

Dilekçe Örneği
 
İLGİLİ YÖNETMELİĞE GÖRE 03.10.2014 TARİHİNDEN SONRA BANKALARCA YASAL OLARAK PARA KESİLECEK İŞLEM İSİMLERİ AŞAĞIDADIR.
 
        Ürün veya Hizmet Sınıflandırmaları
 
        1. Bireysel Krediler
        1.1. Tahsis Ücreti
        1.2. Ekspertiz Ücreti
        1.3. Taşınır ve Taşınmaz Rehin Tesis Ücreti
 
        2. Mevduat/Katılım Fonu
        2.1. Hesap İşletim Ücreti
        2.2. Para Çekme Ücreti
 
        3. Para Transferleri
        3.1. Elektronik Fon Transferi Ücreti
        3.2. Havale Ücreti
        3.3. Swift Ücreti
 
        4. Kredi Kartları
        4.1. Yıllık Üyelik Ücreti
        4.2. Ek Kart Yıllık Üyelik Ücreti
        4.3. Kart Yenileme Ücreti
        4.4. Nakit Avans Çekim Ücreti
 
        5. Diğer
        5.1. Kiralık Kasa Ücreti
        5.2. Kampanyalı Ürün veya Hizmetler Ücreti
        5.3. Fatura Ödeme Ücreti
        5.4. Arşiv - Araştırma Ücreti
        5.5. Onaya Bağlı Bildirim Ücreti
        5.6. Başka Kuruluş ATM'sinden Yapılan İşlem Ücreti
        5.7. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Yapılan Ödemeler
        5.8. Üçüncü Kişilere Yapılan Ödemeler

13.  KARAR SONUCUNU NE ZAMAN VE NASIL ÖĞRENEBİLİRİM?
 
          Posta ile kararın elinize ulaşmasını bekleyiniz veya 0(286) 814 10 01 nolu Kaymakamlık telefonundan da karar sonucunu öğrenebilirsiniz

14.  BAŞVURUDA BULUNDUM , EVE KARARIM GELDİ ŞİMDİ NE YAPMALIYIM?
 
        Eğer kararınız olumlu ise kararı teslim aldığınız tarihten itibaren 15 gün bekleyiniz.(Karşı tarafça karara itiraz söz konusu olabilir.)  Sonra bankanıza veya ilgili firmaya başvurun, kararın gereği yerine getirilmez ise, karar ile birlikte icra müdürlüklerine başvuruda bulunarak icra takibi başlatabilirsiniz.
 
15.  KARAR ALEYHİME ÇIKMIŞ, NE YAPABİLİRİM?
 
           Eğer haklı gerekçeniz var ise Kararı teslim aldığınız tebliğ tarihinden 15 gün içerisinde Tüketici Mahkemelerine itiraz etme hakkınız vardır.

16. EVDE/BÜRODA BULUNMADIĞIMDAN KARAR POSTASI GERİ DÖNMÜŞ NE YAPMALIYIM?

        Hakem Heyetinden çıkan kararlar muhataplarına PTT aracılığı iadeli taahhütlü olarak gönderilmektedir. Evde bulunamadığınız zaman posta geri dönmüş olabilir. 2014-2015-2016 yıllarına ait kararları Şahsen gelip Tüketici Hakem Heyeti Danışma Biriminden teslim alabilirsiniz. 
 
2014-2015-2016 yıllarından önceki dosyalar arşiv yetersizliğinden dolayı depoya gönderilmiştir.
 
17.  BANKALARDAN ÇEKİLEN KREDİDEN KESİLEN DOSYA MASRAFI VE KREDİ KART AİDATLARI  BEDELİ İÇİN GERİYE DÖNÜK KAÇ YILA KADAR ALMA HAKKIM VAR?
 
        Geriye dönük 10 yıla kadar.

18.  ÜRÜNVE HİZMET ALIMLARI BAŞVURULARINDA, HANGİ ÜRÜNLER HAKEM HEYETİ  TOPLANTISINA GETİRİLİYOR? 
 
        Ayakkabı, Elbise, Çanta,vb. göreceli taşınabilir ürünler.

19.  BİRİLERİ BENİ TELEFONLA ARAYIP VEYA SMS İLE BANKADAN ÇEKİLEN KREDİDEN KESİLEN DOSYA MASRAFLARI, KREDİ KARTI AİDAT BEDELLERİ VE KAÇAK KAYIP BEDELİNİ EN KISA SÜREDE ÜCRETİ MUKABİLİNDE ALACAĞINI SÖYLEYEREK BUNULA İLGİLİ KARGODAN EVRAK GÖNDERİLECEĞİ SÖYLENMEKTEDİR. NE YAPMALIYIM?
 
        Kesinlikle itibar etmeyiniz.Size kargo aracılığı ile gönderdikleri paketi, siz kargoya para ödeyerek alıyorsunuz.Paketin içinden işinize yaramayan bir takım yazılar çıkıyor.Bazende sizleri telefonla  arayarak, banka hesap numaranızı, kart şifrenizi ve kimlik bilgileriniz alınarak dolandırıcılık işleri de yapıldığı, Bu konuda mağduriyet yaşamış vatandaşlarımızın Hakem Heyetimize yapmış oldukları şikayetlerden anlaşılmaktadır.
 
20. İLÇE HAKEM HEYETİNE YAPILAN BAŞVURULARDAN ÜCRET ALINIYOR MU?
 
        İlçe Hakem Heyetine nasıl başvurulacağı yukarıda anlatılmış olup, herhangi bir ücret alınmamaktadır.
 
 
6502_SAYILI_TUKETICININ_KORUNMASI_HAKKINDA_KANUN (28.05.2014 tarihinde yürürlüğe girmiştir) İndirmek ve Okumak İçin Tıklayınız.

 
6502_SAYILI_TUKETICININ_KORUNMASI_HAKKINDA_KANUN İLE TÜKETİCİLERİMİZE VERİLEN HAKLAR   İndirmek ve Okumak İçin Tıklayınız.

 
6502_SAYILI_TUKETICININ_KORUNMASI_HAKKINDA_KANUN İÇİN  TC GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TARAFINDAN HAZIRLANMIŞ OLAN SUNUMU  İzlemek İçin  Tıklayınız.

 
 
EN SON GÜNCELLEME TARİHİ: 27 / 05 / 2017