İHALE İLANI
 
ECEABAT KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ TARAFINDAN ECEABAT İLÇESİ YALOVA ( 800 M2), KUMKÖY ( 1300 M2), YOLAĞZI ( 1300 M2),  BEŞYOL (1300 M2) BETON PARKE TAŞ DÖŞENMESİ YAPIM İŞİ, YALOVA KÖYÜ ( 700 M2) MULTİCOLOR KOMPAKT BETON PARKE TAŞ, (150 M) MONOCOLOR BORDÜR TEMİNİ VE NAKLİ VE DÖŞENMESİ YAPIM İŞİ  K.H.G.B. İHALE YÖNETMELİĞİNİN 18. MADDESİ GEREĞİNCE AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR.
1-  İdarenin
    a) Adresi: Eceabat İlçesi ve Köylerine Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı
                      Eceabat Kaymakamlığı Eceabat/ÇANAKKALE 
    b) Telefon ve faks numarası: 286 814 10 01- 286 814 12 09
    c) Elektronik posta adresi (varsa): www.eceabat.gov.tr
    d) İlgili personelin Adı Soyadı Ünvanı: Barış YAVAŞ Mali Hizmet Yetkilisi 
 
2- İhale Konusu Hizmetin
  a) Niteliği, türü ve miktarı:
    b) Yapılacağı yer: Eceabat İlçesi Yalova Köyü, Kumköy Köyü, Yolağzı Köyü, Beşyol Köyü
  c) İşe başlama tarihi: Sözleşmenin yapıldığı tarihten itibaren 5 (beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.   
    d) İşin süresi: Yer tesliminden itibaren 50 ( elli ) takvim günüdür. 
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer: Kaymakamlık Toplantı Salonu
            b) Tarihi ve Saati : 13/02/2019 - Çarşamba Günü  Saat: 14:00
4- İhaleye katılabilme şartları, istenilen belgeler ve yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 
4.1- İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sanatkar odası veya ilgili meslek odası belgesi;
4.1.2.1 Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2.2 Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin kayıtlı olduğuna dair Oda Kayıt belgesi,
4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;   
4.1.3.1 Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.3.2 Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
4.1.4. Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu 
4.1.5. Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların banka hesabına yatırıldığını gösteren makbuzlar.
4.1.6. İhale konusu işte alt yüklenici çalıştırılmayacağına dair Alt Yüklenici Taahhütnamesi.
4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge
4.1.8. Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği’nin 11. maddesi (İhale dışı bırakılma) ve 12. maddesi (İhaleye katılamayacak olanlar) ile ilgili nedenleri taşımadığına ilişkin taahhütname.
4.1.9.Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin Noter Tasdikli vekâletnamesi ile Noter Tasdikli İmza Beyannamesi, 
4.1.10. İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen Ortak Girişim Beyannamesi.
4.2- Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;
4.2.1. İş deneyim belgeleri: Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2.2. İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler;
4.3- İhale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri; inşaat mühendisliğidir.  Benzer İşlere Dair Tebliğde yer alan 5. Grup İşleri: Karayolu işleri ( alt yapı+ üst yapı) grubu işler sayılacaktır.
sayılacaktır.
5- İhale  dokümanı  Eceabat  Köylere  Hizmet Götürme Birliği Bürosu adresinde görülebilir ve 500,00-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
6- - Teklifler 13/02/2019 tarih ve saat 13:45’e kadar Eceabat Köylere  Hizmet Götürme Birliği Bürosuna, elden teslim edilecektir. Postayla ve faksla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
7- İstekliler tekliflerini teklif mektubu ekinde verilen birim fiyat cetvelinde belirtilen işler için birim fiyat teklif üzerinden KDV Hariç olarak verilecektir. Takvim yılı değişmiş olsa bile fiyat farkı ve avans verilmeyecektir. Birim Fiyatlarındaki artış veya il ile ilgili her türlü fiyat artışları ve bu artışlardan doğan talepler alınmayacaktır. 
8- İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. İhaleyi alan Firma sözleşme sırasında teklif edilen toplam bedelin % 6 nispetinden az olmamak üzere Kesin Teminat vereceklerdir. (Nakit yatıracaklar için: Banka Hesap No :Eceabat Köylere Hizmet Götürme Birliği’nin  Eceabat Ziraat Bankası şubesi nezdindeki  İBAN: TR29 0001 0005 0309 8998 3750 02 No’lu hesap )
9-İhaleye sadece yerli istekliler katılabileceklerdir.
10- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 50 (elli)  takvim günü olmalıdır.
11-  Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
Diğer hususlar:
NOT:1-Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği’nin 39 maddesinin 1’nci fıkraları uyarınca ihale yetkilisi tarafından tekliflerin sözlü ya da yazılı yenilenmesi istenebilir.
2- Kurumumuz 4734 sayılı Kamu İhale Kanuna tabi olmayıp, İhale komisyonu, zorunlu hallere münhasır olmak üzere gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Birliklerin ihaleyi yapmama kararı kesindir.
3- İhalenin yapılmaması halinde bu durum, birlik merkezinin bulunduğu yerde uygun vasıtalarla ilan edilir. Keyfiyet ilan olunur.
 
 
 
 
                                                                                                                                                             ECEABAT  KÖYLERE 
                                                                                                                                                       HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ