T.C.

ECEABAT KAYMAKAMLIĞI

KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI

 

İHALE İLANI

 

ÇANAKKALE İLİ ECEABAT İLÇESİ YALOVA KÖYÜ AKBAŞ ŞEHİTLİĞİNDE BULUNAN YAPININ HEDİYELİK EŞYA SATIŞ REYONU OLARAK KİRALANMASI İŞİ

 

İlçemiz Yalova Köyünde Akbaş Şehitliği'nde bulunan yapının hediyelik eşya satış reyonu ve çay ocağı olarak kiralanması işi Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 18.maddesi gereğince Açık İhale Usulü İle İlan Edilecektir.

 

1- İdarenin

a) Adresi: Eceabat İlçesi ve Köylerine Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı

Yarbay Mustafa Kemal Karargah Binası72/A Eceabat/ ÇANAKKALE

 

b) Telefon ve faks numarası: 286 814 10 01- 286 814 22 97

 

c) Elektronik posta adresi (varsa): www.eceabat.gov.tr

 

d) İlgili personelin Adı Soyadı Ünvanı: S. Tuğba BAHAR Mali Hizmet Yetkilisi

 

2-İhalenin Adı, Niteliği ve Miktarı : Akbaş Şehitliği'nde bulunan yapının hediyelik eşya satış reyonu ve çay ocağı olarak kiralanması işi

 

3-İhalenin Tarihi Saati Yeri ve İşletme Süresi

 

FAALİYET KONUSU

Hediyelik eşya satış reyonu ve çay ocağı

Muhammen Bedel

15.000,00.-TL

İhale Tarihi/Saati :

04/ 04 / 2016 - Saat : 10:30

Geçici Teminatı

Muhammen Bedelin %3'ünden az olmamak üzere.

 

 

Kiralama Süresi : Kiralama süresi 31.03.2017 tarihine kadardır. Tarafların uygun görmesi halinde kiralama süresi encümen kararı ile uzatılır. Yıllık Kira, Türkiye İstatistik Kurumunca ilan edilen üfe veya tüfe oranları dikkate alınarak yüksek olan oran tutarında arttırılır

 

İhalenin Türü : Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği 18

Maddesi uyarınca Açık İhale Usulü muhammen bedelden başlamak üzere açık arttırma

 

İşin Yapılacağı Yer : Eceabat İlçesi Yalova Köyünde Akbaş Şehitliği

 

İhale Dokümanının Görüleceği Yer : Eceabat Köylere Hizmet Götürme Birliği Yarbay Mustafa Kemal Karargah Binası

72/A Eceabat/ ÇANAKKALE

 

İhale Dokümanının Fiyatı : 100,00-TL

 

İhalenin Gerçekleştirileceği Yer : Yarbay Mustafa Kemal Karargah Binası

Eceabat Kaymakamlığı Kaymakamlık Toplantı

Salonu 72/A Eceabat ÇANAKKALE

 

Tekliflerin Verileceği Yer, Tarih : Eceabat Köylere Hizmet Götürme Birliği Yarbay Mustafa Kemal Karargah Binası 72/A

Eceabat/ ÇANAKKALE 04.04.2016

 

İhaleye Katılma Şartları :İsteklilerin, aşağıda sayılan belgeleri başvuru kapsamında sunmaları gerekir:

1- T.C. Vatandaşı olmak.

2- Çanakkale İl Sınırları içinde ikamet etmek.

3- Geçici teminatı yatırmak ve diğer belgeleri eksiksiz vermek. İstekli muhammen Bedelin %3'ünden az olmamak üzere geçici teminat yatıracaktır. İhaleyi alan Firma sözleşme sırasında teklif edilen toplam bedelin %6 nispetinden az olmamak üzere Kesin Teminat vereceklerdir. (Nakit yatıracaklar için: Banka Hesap No :Eceabat Köylere Hizmet Götürme Birliği'nin Eceabat Ziraat Bankası şubesi nezdindeki İBAN: TR29 0001 0005 0309 8998 3750 02 No'lu hesap )

4- İmza Beyannamesi

a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri vermek.

b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini vermek.

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeleri getirmek.

5- İstekliler adına vekaleten ihaleye iştirak ediliyorsa; istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini vermek.

6- İsteklilerin ortak girişimi olması halinde bu şartnameye ekli örneğe uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir). Ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalarlar.

7- Gerçek kişiler ve tüzel kişilerden imzaya yetkili kişilerin Adli Sicilden veya Cumhuriyet Savcılığından sabıka (trafik ve benzeri türde yüz kızartıcı olmayan hafif suçlar hariç) kaydına dair belge.

8- Vergi borcu bulunmadığına dair belge getirmek

9- İhaleye ait şartname ve eklerinin satın alınması. Dosya Bedeli 100,00.-TL 'dir.

10- İhaleye girebilmek için ise, ihale ilanının da belirtilen belgeleri yukarıda belirtilen ihalelerin ihale saatlerine kadar Eceabat Köylere Hizmet Götürme Birliği Yarbay Mustafa Kemal Karargah Binası Eceabat/ ÇANAKKALE adresindeki İhale Komisyon Başkanlığına vereceklerdir.

 

Diğer hususlar:

 

1-Bankadan temin edilecek belgelerin faks ile teyitleri yapılanlar en az iki yetkilinin imzasını taşıması gerekir.

 

2- Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği'nin 38. maddesi gereğince idare ihaleye katılan ve orada bulunan isteklilerden tekliflerini sözlü olarak yenilemelerini isteyebilir.

 

3- Kurumumuz 4734 sayılı kamu ihale kanuna tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta veya istediğine vermekte serbesttir. İlan olunur.

 

 

ECEABAT KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI