T.C.

ECEABAT KAYMAKAMLIĞI

KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI

 

İHALE İLANI

 

ÇANAKKALE İLİ ECEABAT İLÇESİ KÖYLERİNE KİLİTLİ BETON PARKE TAŞ ALIMI ve NAKLİYESİ İŞİ

 

Eceabat İlçesi ve Köylerine Hizmet Götürme Birliği tarafından Çanakkale İli Eceabat İlçesi Köylerine 9.100 M² Kilitli Beton Parke Taş Alımı ve Nakliyesi İşi Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 18.maddesi gereğince Açık İhale Usulü İle İlan Edilecektir.

 

1- İdarenin

a) Adresi: Eceabat İlçesi ve Köylerine Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı

Hükümet Konağı Eceabat/ÇANAKKALE

 

b) Telefon ve faks numarası: 286 814 22 70- 286 814 22 97

 

c) Elektronik posta adresi (varsa): www.eceabat.gov.tr

 

d) İlgili personelin Adı Soyadı Ünvanı: S. Tuğba BAHAR Mali Hizmet Yetkilisi

 

2- İhale Konusu Hizmetin

 

a) Niteliği, türü ve miktarı: 8 köye toplamda 9.100 m² H Tipi 8 cm kalınlığında 400 Doz Kilitli Düz Beton Parke Taş Temini ve Nakliyesi İşi

 

b) Yapılacağı yer: Eceabat İlçesi Büyükanafarta Köyü(1.800 m²) Kumköy Köyü(1.000 m²)

Küçükanafarta Köyü(500 m²) Yalova Köyü(1.200 m²) Bigalı Köyü(1.100 m²) Kocadere Köyü(1.000 m²) Kilitbahir Köyü(500 m²) Seddülbahir Köyü(2.000 m²)

 

c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 5 gün içinde işe başlanacaktır.

 

d) İşin süresi ve teslimi: İşe başlama tarihinden itibaren 30 ( otuz ) gün içerisinde teslimat yapılacaktır.İmalatı biten kilitli Beton parke taşları ilgili köylerine nakliye edilerek, köy muhtarlıklarına teslim edilecektir.

 

 

3- İhalenin

 

a) Yapılacağı yer: Kaymakamlık Toplantı Salonu.

 

b) Tarihi ve saati : 09/06/2015 Salı Günü Saat 10:00

 

4- İhaleye katılabilme şartları, istenilen belgeler ve yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

 

4.1- İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

 

4.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi.( Ek Standart formlarda bulunan Teklif mektubu örneği içerisinde yazılması yeterlidir.)

 

4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi;

 

4.1.2.1 Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

 

4.1.2.2 Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

 

4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

 

4.1.3.1 Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

 

4.1.3.2 Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

 

4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

 

4.1.6. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

 

4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge

 

4.1.8. Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği'nin 11.ve 12. maddelerinde sayılan durumlar ile 4734 sayılı kanunun 10. ve 12. maddelerindeki durumlarda olmadığına dair taahhütname

 

4.1.9. İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen Ortak girişim beyannamesi

 

4.1.10. Vekaleten ihaleye katılım halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noterden onaylı vekaletnamesi ile vekaleten katılanın noter tasdikli imza beyannamesi

 

4.1.11. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge

 

4.1.12. İhale tarihinde vergi ve sigorta borcu olmadığına dair belgeler

5- İhaleye sadece yerli istekliler katılabileceklerdir.

6- İhale dokümanı Eceabat Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Bürosu adresinde ve www.eceabat.gov.tr adresinde görülebilir ve 100,00-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7- Teklifler 09.06.2015 tarih ve saat 10:00'a kadar Eceabat Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Bürosu adresine elden teslim edeceklerdir. Postayla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

8- İstekliler tekliflerini teklif mektubu ekinde verilen birim fiyat cetvellerinde belirtilen işler için birim fiyat teklif üzerinden KDV Hariç olarak verilecektir. Takvim yılı değişmiş olsa bile fiyat farkı ve avans verilmeyecektir. Birim Fiyatlarındaki artış veya il ile ilgili her türlü fiyat artışları ve bu artışlardan doğan talepler alınmayacaktır.

 

9- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. İhaleyi alan Firma sözleşme sırasında teklif edilen toplam bedelin %6 nispetinden az olmamak üzere Kesin Teminat vereceklerdir. (Nakit yatıracaklar için: Banka Hesap No :Eceabat Köylere Hizmet Götürme Birliği'nin Eceabat Ziraat Bankası şubesi nezdindeki İBAN: TR29 0001 0005 0309 8998 3750 02 No'lu hesap )

 

10- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.

 

11- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

 

Diğer hususlar:

 

1-Bankadan temin edilecek belgelerin faks ile teyitleri yapılanlar en az iki yetkilinin imzasını taşıması gerekir.

 

2-Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği'nin 38. ve 39. maddelerinin 2. fıkrası gereğince idare katılımcıların sözlü yada yazılı 2. tekliflerini vermelerini isteyebilir.

 

3- Kurumumuz 4734 sayılı kamu ihale kanuna tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta veya istediğine vermekte serbesttir. İlan olunur.

 

ECEBAT İLÇESİ VE KÖYLERİNE HİZMET

GÖTÜRME BİRLİĞİ