T.C.
ECEABAT KAYMAKAMLIĞI
KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI
 
İHALE İLANI
 
ECEABAT İLÇESİ YALOVA (1400 M2), KOCADERE (1200 M2), SEDDÜLBAHİR (3000 M2), ALÇITEPE (1500 M2), KÜÇÜK ANAFARTA (1000 M2), KUMKÖY (800 M2), YOLAĞZI (1000 M2) KÖYLERİNE BETON PARKE TAŞ YAPIM İŞİ 
 
 
Eceabat İlçesi ve Köylerine Hizmet Götürme Birliği tarafından Eceabat ilçesi Yalova (1400 m2), Kocadere (1200 m2), Seddülbahir (3000 m2), Alçıtepe (1500 m2), Küçük Anafarta (1000 m2), Kumköy (800 m2), Yolağzı (1000 m2) Köylerine Beton Parke Taş Yapım İşi, Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 18.maddesi gereğince Açık İhale Usulü İle İlan Edilecektir.
 
 
1-  İdarenin
    a) Adresi: Eceabat İlçesi ve Köylerine Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı
                      Eceabat Kaymakamlığı Eceabat/ÇANAKKALE 
 
    b) Telefon ve faks numarası: 286 814 10 01- 286 814 12 09
 
    c) Elektronik posta adresi (varsa): www.eceabat.gov.tr
 
    d) İlgili personelin Adı Soyadı Ünvanı: Barış YAVAŞ Mali Hizmet Yetkilisi 
 
2- İhale Konusu Hizmetin
 
a) Niteliği, türü ve miktarı: 7 köye toplamda 9.900 m² H Tipi 400 dozlu 8 cm yüksekliğinde Normal Çimentolu Buhar Kürlü Beton Parke Taşı ile Döşeme Kaplaması Yapılması (Her Ebat, Renk ve Desende)  
 
    b) Yapılacağı yer: Eceabat İlçesi Yalova (1400 m2), Kocadere (1200 m2), Seddülbahir (3000 m2), Alçıtepe (1500 m2), Küçük Anafarta (1000 m2),Kumköy (800 m2), Yolağzı (1000 m2)    
 
    c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin yapıldığının tebliğ tarihinden itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
 
    d) İşin süresi: Yer tesliminden itibaren 60 ( altmış ) takvim günüdür. 
 
3- İhalenin
 
    a) Yapılacağı yer: Kaymakamlık Toplantı Salonu.
 
    b) Tarihi ve saati : 04/05/2018 Cuma Günü Saat 10:30  
 
4- İhaleye katılabilme şartları, istenilen belgeler ve yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak  kriterler: 
 
4.1- İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
 
4.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi.( Ek Standart formlarda bulunan Teklif mektubu örneği içerisinde yazılması yeterlidir.)
 
4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi;
 
4.1.2.1 Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
 
4.1.2.2 Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile  kayıtlı olduğuna dair belge,
 
4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;   
 
4.1.3.1 Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
 
4.1.3.2 Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri. 
 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
 
4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
 
4.1.6. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
 
4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge
 
4.1.8. Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği’nin 11.ve 12. maddelerinde sayılan durumlar ile 4734 sayılı kanunun 10. ve 12. maddelerindeki durumlarda olmadığına dair taahhütname
 
4.1.9. İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen Ortak girişim beyannamesi
 
4.1.10. Vekaleten ihaleye katılım halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noterden onaylı vekaletnamesi ile vekaleten katılanın noter tasdikli imza beyannamesi 
 
4.1.11. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge
 
4.2- Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler 
 
4.2.1.İş deneyim Belgesi: İsteklinin Son 15 yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde gerçekleştirilen ve idarece noksansız ve ayıpsız kabul edilen ve bedel İçeren Bir Sözleşme Kapsamında Taahhüt Edilen ve Teklif Edilen Bedelin % 50 Oranından Az Olmamak Üzere İhale İş veya Benzer İşlere İlişkin İş Deneyimini Gösteren Belgeler.
4.3- İhale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri; inşaat mühendisliğidir. Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer işlere dair tebliğde yer alan A-V GRUP : KARAYOLU İŞLERİ (alt yapı+ üst yapı) grubu işler sayılacaktır. 
5- İhaleye sadece yerli istekliler katılabileceklerdir.
6- İhale dokümanı Eceabat  Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Bürosu adresinde ve www.eceabat.gov.tr adresinde görülebilir ve 250,00-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
7- Teklifler 04/05/2018 tarih ve saat 10:30’a kadar Eceabat Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Bürosu adresine elden teslim edeceklerdir. Postayla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
 
8- İstekliler tekliflerini teklif mektubu ekinde verilen birim fiyat cetvellerinde belirtilen işler için birim fiyat teklif üzerinden KDV Hariç olarak verilecektir. Takvim yılı değişmiş olsa bile fiyat farkı ve avans verilmeyecektir. Birim Fiyatlarındaki artış veya il ile ilgili her türlü fiyat artışları ve bu artışlardan doğan talepler alınmayacaktır. 
 
9- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. İhaleyi alan Firma sözleşme sırasında teklif edilen toplam bedelin %6 nispetinden az olmamak üzere Kesin Teminat vereceklerdir. (Nakit yatıracaklar için: Banka Hesap No :Eceabat Köylere Hizmet Götürme Birliği’nin  Eceabat Ziraat Bankası şubesi nezdindeki  İBAN: TR29 0001 0005 0309 8998 3750 02 No’lu hesap )
 
10- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü  olmalıdır.
 
11- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
 
Diğer hususlar:
 
1-Bankadan temin edilecek belgelerin faks ile teyitleri yapılanlar en az iki yetkilinin imzasını taşıması gerekir. 
 
2-Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği’nin 39. maddesinin 1. fıkrası gereğince ihale yetkilisi tarafından tekliflerin sözlü yada yazılı yenilenmesi istenebilir.
 
3- Kurumumuz 4734 sayılı kamu ihale kanuna tabi olmayıp, 28.04.2007 tarih ve 26506 sayılı resmi gazetede yayınlanan Köylere Hizmet Götürme Birliği ihale yönetmeliğine tabidir.İhale bu yönetmelik hükümleri doğrultusunda yapılacaktır.İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlan olunur.
 
                                                                                       
 
 
 
                                                                                                                                                                                  ECEBAT İLÇESİ VE KÖYLERİNE HİZMET 
                                                                                                                                                                                                    GÖTÜRME BİRLİĞİ