ECEABAT SABANCI ÖĞRETMENEVİ VE AKŞAM SANAT OKULU MÜDÜRLÜĞÜ 
 
 
İHALE DUYURUSU

 
         Müdürlüğümüzün Restaurant, Yemekhane, Mutfak ve Kadastral Arsa Sınırındaki Bahçelerin İşletmesi 2886 sayılı kanunun 51/g maddesine göre Pazarlık suretiyle üç yıllığına  amortisman bedelle ile ihale edilecektir.
1.    İhale konusu olan işin niteliği, yeri ve miktarı,
 Eceabat Sabancı Öğretmenevi ve Akşam sanat Okulu Müdürlüğüne ait Restaurant, Yemekhane, Mutfak 
ve Kadastral Arsa Sınırındaki Bahçelerin İşletmesinin 2886 sayılı  Devlet İhale Kanunun 51/g
Maddesince Amortisman Bedelle Üç yıllık süre ile İşletmeye (Müstecire)Verilmesi işi.
2.    Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı,
a)    İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların idarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.
b)    İhale dokümanının görülebileceği yer: Eceabat Sabancı Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü Kemalpaşa  Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No:84 – ECEABAT
c)    İhale dokümanının satın alınabileceği yer: Eceabat Sabancı Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü Kemalpaşa Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:84– ECEABAT 
d)    İhale dokümanı satış bedeli: 50.00 TL 
e)    İhale dokümanı, içeriğindeki belgeleri gösteren bir dizi pusulasıyla birlikte verilir. İstekli, ihale dokümanını oluşturan belgelerin aslına uygunluğunu ve belgelerin tamam olup olmadığını kontrol eder. İdare, bu incelemeden sonra isteklinin, ihale dokümanını oluşturan belgelerin tamamını aslına uygun olarak teslim aldığına dair dizi pusulası üzerine yazılarak imzalanmış beyanını alır.
f)    İstekli ihale dokümanını satın almakla, ihale dokümanını oluşturan belgelerde yer alan koşul ve kuralları kabul etmiş sayılır.
3.    İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı, 
a) İhalenin Yapılacağı Adres: Eceabat Sabancı Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü Toplantı Salonu - Kemalpaşa Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No: 84– ECEABAT
b) İhale Tarihi        : 22.06.2017 Perşembe
c) İhale Saati        : 10.30
d) İhale Usulü        : 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 51-g maddesi uyarınca
4.    Varsa tahmin edilen bedel ve geçici teminat miktarı, 
a)    Tahmin Edilen Bedel    : (75.000,00  TL) 1 Yıllık 
b)    Geçici Teminat Miktarı    : (2.250,00TL)
5.     İsteklilerden aranılan belgelerin neler olduğu,
           İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:
1)    Tebligat için adres beyanı
2)    Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
3)    Geçici teminat olarak Türkiye Eceabat Ziraat Bankası IBAN NO TR94 0001 0005 0309 8999 0150 02 numaralı işletme hesabına yatırılan makbuzu veya teminat mektubu
4)    Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
5)     Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen onaylı teklif mektubu,
6)     İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
7)     Mesleki Yeterlilik Belgesi: 
       Meslek Yeterlik Belgesi yerine geçecek belgeler; (Aşağıdaki belgelerden bir tanesi yeterlidir.)
1.    Restoran, Lokanta, Kantin, Kafeterya, Çay Bahçesi, Pastane, Yemekhane, Yemek Fabrikası,  Dinlenme 
2.    Tesisi gibi gıdaya yönelik hizmet sektöründe hizmet verdiğine dair Esnaf Sanatkârlar Odası yada Sanayi Sicil Kaydı Sureti 
3.    Bakanlıklara bağlı gıda üzerine alınmış bir Ustalık Belgesi ya da Usta Öğreticilik Belgesi